Regionalny Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu

Gołębie to nasza pasja!

STATUT REGIONALNEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI WYSOKOLOTNYH I RASOWYCH W ZAMOŚCIU

Rozdział I

Nazwa i siedziba stowarzyszenia, teren działalności i charakter prawny.

§l

Nazwa organizacji: Regionalny Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu.

§2

Regionalny Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu zrzesza hodowców i miłośników gołębi wszystkich ras.

§3

 • Terenem działania Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Siedziba Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu mieści się w Zamościu.

§4

Regionalny Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną. Działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych i na podstawie niniejszego statutu.

§5

Regionalny Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu używa własnych pieczęci, których wzory ustali Zarząd. Związek jest uprawniony do używania własnych odznak, zgodnie z przepisami prawa.

§6

Regionalny Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie uchwały jego członków.

§7

Regionalny Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do swoich prac może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania stowarzyszenia.

§8

Celem Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu jest:

 • Zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasowych i wysokolotnych.
 • Podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli gołębi rasowych i wysokolotnych a w szczególności ras polskich na terenie działania.
 • Kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy i zasad współżycia społecznego wśród wszystkich członków.

§9

Swoje cele Regionalny Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu realizuje w szczególności poprzez:

 • Popieranie hodowli gołębi rasowych i wysokolotnych poprzez stworzenie warunków do ich rozwoju.
 • Koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków:
 • wytyczanie głównych celów hodowlanych,
 • organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków,
 • podnoszenie jakości i wartości hodowlanej gołębi rasowych.
 • prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości wzorców i kryteriów oceny gołębi rasowych na wystawach.
 • Organizowanie wystaw gołębi rasowych i wysokolotnych.
 • Wydawanie obrączek hodowlanych i prowadzenie ich rejestru.
 • Propagowanie zasad etyki hodowlanej.

Rozdział III

Nabycie i utrata członkowstwa oraz prawa i obowiązki członków.

§10

Członkiem Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu może być hodowca lub miłośnik gołębi rasowych i wysokolotnych, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu pod warunkiem:

 • Złożenia pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie.
 • Uiszczenia przewidzianego w regulaminie wpisowego i składki rocznej.

Wysokość wpisowego i składki rocznej oraz innych opłat, termin i sposób określa Zarząd.

§11

Członkiem młodzieżowym Związku może zostać osoba niepełnoletnia, która spełni warunki a ponadto przedłoży Zarządowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na wstępie do Stowarzyszenia.

§12

Przyjęcie członka do Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu dokonuje Zarząd na wniosek kandydata. Uchwałę, w sprawie przyjęcia członka Zarząd podejmuje w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia deklaracji.

§13

Członkostwo w Regionalnym Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu wygasa na skutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi.
 • Skreślenie na skutek niepłacenia składki rocznej.
 • Wykreślenie na podstawie uchwały Sądu Koleżeńskiego.
 • Śmierci członka.

§14

Skreślenie na podstawie § 13 ust.2 staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od Zarządu.

Wykreślenie na podstawie § 13 ust. 3 staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od Sądu Koleżeńskiego.Wykreślonemu członkowi z powodu § 13 ust. 3  przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania.

§15

Członek Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu ma prawo:

 • Wybierać i być wybierany do władzy.
 • Uczestniczyć w działalności Związku.
 • Korzystać z porad i pomocy związanych z hodowlą gołębi rasowych i wysokolotnych.
 • Przedstawienia opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu.
 • Nosić odznakę Stowarzyszenia.
 • Należeć do innych – ogólnopolskich i lokalnych – analogicznych organizacji, klubów i związków.
 • Prowadzić hodowlę gołębi rasowych i wysokolotnych, uczestniczyć w pokazach i wystawach.

§16

Członek Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu ma obowiązek:

 • Brać czynny udział w pracach organizowanych przez Związek.
 • Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał.
 • Brać czynny udział w zebraniach.
 • Regularnie płacić składki i inne świadczenia obowiązujące w Regionalnym Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu.
 • Przestrzegać etyki moralnej i hodowlanej w stosunku do siebie i pozostałych członków.
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego i dążyć do wytworzenia koleżeńskiej atmosfery wśród członków.
 • Sumiennie i starannie wykonywać prace na rzecz Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu.

§17

Za naruszenie statutu, regulaminu i uchwał stosuje się następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Nagana.
 • Zawieszenie w prawach członka na okres 1-go roku (zawieszony członek uiszcza w tym okresie opłaty obowiązkowe).
 • Wykreślenie z Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu.

Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Władze Związku.

§18

Władzami Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamośćiu są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.

Walne Zebranie Członków Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu zwołuje:

 • Zarząd,
 • Walne Zebranie Członków zwyczajne, które odbywa się co cztery lata,
 • Walne Zebranie Członków nadzwyczajne - może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i powinien się odbyć w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności 50% +1 osoba. Jeżeli liczba członków jest mniejsza o 50% to Walne Zebranie Członków zwołuje w drugim terminie spotkanie i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych członków.

§19

Zwyczajne walne zebranie członków odbywa się co cztery lata i jest zwoływane przez Zarząd nie później niż do 15 marca kolejnego roku kalendarzowego. Członkowie są zawiadamiani

 •  drogą elektroniczną na minimum 15 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, dacie spotkania, miejscu i porządku obrad.
 • Nadzwyczajne walne zebranie członków odbywa się na pisemny wniosek zarządu, komisji rewizyjnej lub co najmniej 10 członków.

§20

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

 • Uchwalanie programów i określanie kierunków działalności Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych.
 • Uchwalanie regulaminu obrad.
 • Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres między Zjazdami oraz udzielenie Zarządowi absolutorium.
 • Wybór członków Zarządu w tym Prezesa.
 • Wybór Komisji Rewizyjnej 3 osoby.
 • Wybór Sądu Koleżeńskiego 3 osoby.
 • Uchwalenie regulaminów pracy Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 • Uchwalenie zmian w Statucie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych.

§21

W skład Zarządu wchodzą wybrani przez Walne Zebranie Członków:

 • Prezes,
 • od 4 do 6 członków.

Wybrani przez Walne Zebranie Członków Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków. Zarządem kieruje Prezes.

§22

Zarząd kieruje działalnością Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków:

 • Współpracuje z zainteresowanymi związkami, kołami, klubami i instytucjami.
 • Sporządza bilans roczny Stowarzyszenia.
 • Zarządza majątkiem Stowarzyszenia i sprawuje nad nim piecze.
 • Prowadzi sprawy członków:
 •  rejestr członków,
 • przyjmowanie członków,
 • skreślanie członków.
 • Ustala wysokość wpisowego, składek rocznych i innych opłat związanych z prowadzeniem Stowarzyszenia.
 • Zatrudnia pracowników w razie potrzeby i ustala dla nich wynagrodzenie.
 • Prowadzi otwartą działalność dla dobra hodowli gołębi rasowych i wysokolotnych w Polsce.

§23

Zarząd w czasie trwania kadencji może odwołać większością 2/3 głosów wybranego członka Zarządu przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania za naruszenie Statutu, uchwał i regulaminów oraz powszechnie przyjętych norm prawnych.

§24

Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Zarząd może powołać komisje i zespoły problemowe oraz określać ich skład i funkcje.

§25

Szczegółowy regulamin pracy Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

§26

Do Komisji Rewizyjnej, która składa się z trzech członków należy:

 • Kontrolowanie całokształtu działalności działalnością Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu.
 • Bieżąca analiza sytuacji gospodarczej i przekładanie wniosków oraz spostrzeżeń Zarządowi.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad bieżącą, sytuacją finansową działalnością Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu.
 • Składanie wniosku o udzielanie absolutorium Zarządowi.
 • Składanie wniosku o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego.

§27

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego uchwala Walne Zebranie Członków.

§28

Do Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich:

 • sporów powstałych między członkami,
 • przypadków naruszenia przez członków przepisów Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu         i podważania jego autorytetu.

 Rozdział V

Fundusze i majątek Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu.

§29

Majątek Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu składa się z ruchomości i funduszy. Majątek Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu pochodzi z wpisowego i składek członkowskich, jak również z darowizn i zapisów.

§30

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa z pieczątką Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszystkich sprawach nie majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu z pieczątką Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu.

§31

O sposobie likwidacji majątku Związku oraz jego przeznaczeniu w przypadku rozwiązania Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu zadecyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, wyznaczając jednocześnie likwidatora.

§32

W przypadkach zniszczenia, dewastacji, zagarnięcia w celu uszczuplenia majątku Związku, Zarząd na drodze administracyjno-prawnej będzie dochodził zwrotu bądź też odszkodowania na rzecz Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu.

§33

Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej służyć mogą wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

Rozdział VI

Przepisy przejściowe i końcowe.

§34

Uchwały władz Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Każdy członek ma jeden głos.

§35

O rozwiązaniu Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu decyduje Walne Zebranie Członków przy obecności 2/3 członków większością 3/4 głosów.

§36

Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy członków obecnych na obradach. Przy wyborach do władz Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Rasowych w Zamościu przeprowadza się głosowanie tajne. Do władz wybrane zostają osoby z nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą ilość głosów. Prezesem Zarządu może być wybrany kandydat, który uzyska 50% +1 ważnych głosów. Kadencja władz Regionalnego Związku Hodowców Gołębi Wysokolotnych i  Rasowych w Zamościu trwa cztery lata.